Všeobecné obchodné podmienky


VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
I. Všeobecné ustanovenia
Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti Prevádzkovateľa na jednej strane a Klienta na strane druhej. Spoločnosť Benefit House s.r.o., so sídlom:  Trnavská cesta 67, 821 04 Bratislava,  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu: Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č. 66220/B, IČO: 45 636 621, DIČ: 2023067343, IČ DPH: SK 2023067343/ďalej len,, Prevádzkovateľ“/ je prevádzkovateľom internetovej stránky www.ZlavoDom.sk, vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky.
Prevádzkovateľ internetových stránok www.ZlavoDom.sk umožňuje Klientovi zakúpiť Kupón so zľavou, na prezentovanú službu, alebo tovar v dennej ponuke prevádzkovanej stránky www.ZlavoDom.sk.  Prevádzkovateľ má s Poskytovateľom uzatvorený zmluvný vzťah, ktorý umožňuje Poskytovateľovi sprostredkovať predaj kupónu od Poskytovateľa pre Klienta.
Vymedzenie základných pojmov:
1.Prevádzkovateľ je spoločnosť Benefit House s.r.o So sídlom: Trnavská cesta 67,
821 04 Bratislava, Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu: Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č. 66220/B
Prevádzkovateľ sprostredkováva predaj Kupónu zo strany Poskytovateľa Klientovi na Stránke www. ZlavoDom.sk . 
Poskytovateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá predáva konkrétne Kupóny ponúkané na Stránke.
2.Stránka je internetová stránka Prevádzkovateľa www.ZlavoDom.sk
3.Klient je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá si objedná a zakúpi Kupón prostredníctvom Stránky.                                                                                                                   
4.Predmet sprostredkovania je sprostredkovanie predaja Kupónu.
5.Ponuka je časovo obmedzená ponuka predaja Kupónu uverejnená na Stránke. Ponuka obsahuje cenu Kupónu, opis a popis plnenia, miesto plnenia, lehotu, počas ktorej je Poskytovateľ viazaný Ponukou vrátane ceny a doby platnosti Kupónu.
6.Kupón je potvrdenie o práve Klienta voči Poskytovateľovi, aby mu tento pri účtovaní ceny za Plnenie odpočítal od konečnej ceny za Plnenie sumu alebo percento z celkovej ceny za Plnenie uvedené na Kupóne, a to za podmienok uvedených v Ponuke, alebo na samotnom Kupóne.
7.Môj účet je účet Klienta zriadený na Stránke po zaregistrovaní Klienta.
8.Plnenie je tovar alebo služba uvedená v Ponuke alebo Kupóne.
9.Zmluvné strany sú Prevádzkovateľ a Klient

II. Objednávka kupónu
1.Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie objednávkového formulára na stránke Prevádzkovateľa a následného potvrdenia objednávky s odoslaním elektronickou formou. Odoslaním objednávky prevádzkovateľovi sa objednávka pre Klienta stáva záväznou.

III. Cena a spôsob platby
1.Klientovi vzniká záväzok zaplatiť za Kupón dojednanú cenu uverejnenú na Stránke Prevádzkovateľa za službu, alebo tovar, ktorú si objednal. Prevádzkovateľovi vzniká záväzok, umožniť Klientovi získať Kupón na tovar, alebo službu uvedenú v ponuke. Pokiaľ nedôjde k aktivácii ponuky, všetky záväzky zmluvných strán zanikajú ku dňu ukončenia platnosti ponuky na stránke www.ZlavoDom.sk.
2.Kúpa Kupónu sa realizuje prostredníctvom Stránky podľa stanovených krokov na Stránke. Klient má možnosť na výber spôsob platby: bezpečnú platbu Kreditnou alebo Obyčajnou platobnou kartou do ČSOB, VÚB internet banking, TatraPay, SporoPay, Kúpón je automaticky zaslaný na e-mailovú adresu Klienta a aj na automaticky vytvorený Účet, ak nakupuje po prvý krát a zaregistruje sa na Stránke www. ZlavoDom.sk , zvyčajne obratom.
3.Pri platbe prevodom, klient dostáva automaticky aktivačný e-mail na svoju e-mailovú adresu zadanú pri objednávke Klientom a aj na automaticky vytvorený Účet Klienta ak sa aj zaregistruje na Stránke www. ZlavoDom.sk. a to iba v prípade ak je nákup uskutočnený ako registrovaný klient. Ak klient nakupuje bez registrácie, kupóny a aj objednávka je zaslaná iba na e-mail, ktorý klient zadá pri objednávke, alebo nákupe. Prevádzkovateľ doručí Kupón Klientovi najneskôr do 24 hodín od pripísania platby na účet prevádzkovateľa a to elektronickou formou na e-mailovú adresu zákazníka, ktorá bola uvedená v objednávke a zároveň na Účet Klienta na Stránke www.ZlavoDom.sk, ak je nákup ako registrovaný a prihlásený na svojom účte a tak uskutoční objednávku.

IV. Doručenie kupónu
1.Doručenie Kupónu pre Klienta do 24 hodín pri platbe prevodom po pripísaní platby na účet Prevádzkovateľa je podmienené správnym zadaním Variabilného symbolu, Sumy, a Špecifického symbolu Klientom podľa aktivačného e-mailu. Platba z inej banky ako VÚB trvá až do 3 pracovných dní.
2. V prípade, ak je potrebný určitý minimálny stanovený počet predaných Kupónov v Ponuke na stránke www.ZlavoDom.sk a Kupón bol Klientom uhradený a Ponuka sa nezaktivovala počas zverejnenia na Stránke, bude celá čiastka vrátená na účet Klienta do 3 pracovných dní po ukončení ponuky na Stránke www.ZlavoDom.sk

V. Podmienky použitia kupónu
1.Podmienky použitia Kupónu sú vždy zverejnené v konkrétnej zľave s dennou ponukou na stránke www.ZlavoDom.sk.  Doba platnosti kupónu je vždy uverejnená priamo na Kupóne. Každý Klient si môže objednať ľubovoľný  počet Kupónov, pokiaľ v ponuke nie je stanovené inak. Po uplynutí doby platnosti Kupónu stráca Klient nárok na dodanie tovaru, či poskytnutie služby bez nároku na vrátenie zaplatenej ceny za Kupón. Prevádzkovateľ ani Poskytovateľ služby nenesú zodpovednosť za stratu, odcudzenie alebo poškodenie, či zničenie kupónu.
2.Poskytovateľ služby má právo Klientovi navrhnúť termín poskytnutia uplatnenia Kupónu podľa kapacít Poskytovateľa. Klient má povinnosť kontaktovať Poskytovateľa služby, alebo tovaru vopred a to najneskôr 14 dní pred ukončením platnosti Kupónu a jeho prepadnutím.

VI. Zodpovednosť prevádzkovateľa a poskytovateľa služby
Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za informácie o pôvodných cenách pred zľavou, ktoré mu Poskytovateľ služby predložil. Vždy v dobrej viere berie informácie o cenách ako pravdivé. Poskytovateľ  nesie zodpovednosť za riadne a včasné dodanie tovaru, či Poskytnutie služby priamo Klientovi. Včasným objednaním na konkrétnych prevádzkach si Klient zabezpečí termín ku svojej predstave a následnej spokojnosti. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s použitím služby, či tovaru, ktoré mu poskytuje Poskytovateľ. Prevádzkovateľ predaj Kupónu pre Poskytovateľa iba sprostredkováva a službu, alebo Tovar dodáva Poskytovateľ priamo Klientovi, ktorý mu vystavuje daňový doklad za poskytnutú službu, alebo tovar.  Poskytovateľ služby je povinný vystaviť daňový doklad Klientovi za zakúpený Kupón v plnej výške zaplatenej sumy za Kupón Klientom.

VII. Odstúpenie od zmluvy
1.V prípade, že Poskytovateľ nedodá objednaný tovar, či neposkytne objednanú službu z dôvodov na jeho strane, nie však navrhnutím iného termínu plnenia z dôvodu kapacít, alebo prevádzkových dôvodov na strane Poskytovateľa, má zákazník právo odstúpiť od zmluvy a požadovať od Poskytovateľa vrátenie zaplatenej čiastky za Kupón. Prevádzkovateľ po zaslaní Klientovej platby za Kupón Poskytovateľovi, už nezodpovedá za ďalšie plnenie služby, alebo dodanie Tovaru Klientovi od Poskytovateľa. Poskytovateľ sa zaviazal za sprostredkovaný predaj Kupónu službu, alebo Tovar v plnej výške plniť a dodať Klientovi tak ako je uvedená na Kupóne Klienta, ktorý si Kupón zakúpil a riadne za Kupón zaplatil.
2.Klient je oprávnený odstúpiť od kúpy a to bez uvedenia dôvodu do 14 dní od úhrady Kupónu, pokiaľ už Kupón nevyužil. Prevádzkovateľ bez akýchkoľvek otázok zasiela celú sumu Klientovi na účet po tomto oznámení Poskytovateľovi a to písomnou, alebo elektronickou formou obratom.

VIII. Ochrana osobných údajov
Prevádzkovateľ stránky www.ZlavoDom.sk je spoločnosť Benefit House s.r.o., uchováva a spracúva osobné údaje v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Všetky údaje našich zákazníkov sú zabezpečené proti akémukoľvek zneužitiu. Vaše osobné údaje, ktoré uvediete pri nákupe sú úplne dôverné a v žiadnom prípade nebudú poskytnuté tretím stranám, okrem poskytovateľov služieb pre zákazníka. Osobné údaje budú použité len pre nevyhnutné úkony spojené s vybavením objednávky. Na písomnú žiadosť zákazníka budú osobné údaje z databázy vymazané a Benefit House s.r.o. ich nebude ďalej spracovávať.
Klient je automaticky zaradený do pri nákupe do mailing listu na www.Zľavodom.sk kde sa môže kedykoľvek odhlásiť kliknutím na odhlásiť.

IX. Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Sprostredkovateľ  zverejňuje VOP na Stránke.
2. Zmluvné vzťahy medzi Sprostredkovateľom a Klientom vo VOP bližšie neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
3. Zmluvné vzťahy medzi Klientom a Poskytovateľom bližšie neupravené v týchto VOP sa riadia Všeobecnými Obchodnými Podmienkami Poskytovateľa a právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č.40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov, zákonom č.513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov, zákonom č.102/2014 Z.z. (o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji) v znení neskorších predpisov.
4. Klient týmto udeľuje Sprostredkovateľovi súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu osobných údajov, ktoré poskytne pri vypĺňaní registračného alebo prihlasovacieho formulára (ďalej len „osobné údaje“) za účelom vytvorenia databázy Klientov, ktorí si zakúpili Kupóny, za účelom vedenia Účtov Klientov a ich správy, za účelom plnenia práv a povinností zo strany Poskytovateľa ako aj Sprostredkovateľa súvisiacich s objednávaním a kúpou Kupónov a plnením záväzkov z nich vyplývajúcich, a to súhlas podľa zákonač. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Klient tiež potvrdzuje, že osobné údaje sa zhodujú so skutočnosťou, sú úplné, pravdivé a presné a v prípade akejkoľvek zmeny osobných údajov je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť Sprostredkovateľovi na adresu .(JavaScript musí byť povolený) Súhlas so spracovaním týchto osobných údajov udeľuje Klient dobrovoľne, a to na dobu určitú počínajúc jeho udelením až do uplynutia dvoch rokov od zániku všetkých záväzkov a/alebo iných právnych vzťahov medzi Klientom a Sprostredkovateľom. Klient je oprávnený tento súhlas písomne odvolať doručením písomného oznámenia o odvolaní súhlasu. Klient nie je oprávnený odvolať súhlas skôr ako bude splnený účel spracovania a poskytnutia osobných údajov bližšie špecifikovaný vyššie. Klient potvrdzuje, že pred získavaním osobných údajov bol zo strany Sprostredkovateľa informovaný o skutočnostiach uvedených v § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a rovnako bol poučený o svojich právach vyplývajúcich z § 28 zákona č. 122/2013Z.z. o ochrane osobných údajov. 
Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 22.11.2015.

5. Všeobecné obchodné podmienky platia od 22.11.2015.

Ďakujeme všetkým Klientom za priazeň a nákup na www.ZlavoDom.sk